Granty

    1. “Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.Budżet 18 867 895,65. zł. Projekt obejmuje cyfryzację, budowę bazy danych i udostępnienie cyfrowe wybranych zasobów naukowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej (IITD). W projekcie digitalizowane są dane genetyczne bakteriofagów oraz ich gospodarzy, dane obrazowe mezenchymalnych komórek macierzystych oraz inne dane biologiczne. Dane genetyczne bakteriofagów analizowane są z zastosowaniem specjalnie przygotowanych algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe.
    2. „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank” Finansowane w ramach POIG 2007-2013, działanie 2.3, Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Projekt obejmował utworzenie bazy danych genetycznych wraz z narzędziami analitycznymi. Budżet 8 600 000 zł.
    3. Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów. Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych Projekt nr POIG.02.03.02-00-005/10. Budżet 2 480 000 zł